1. ANËTARËSIMI

  1. Anëtarë aktiv
  • Çdo individ, pjesë e strukturave me objekt operimi në fushën e M.Z.SH. që pranon programin dhe statutin e shoqatës, si dhe paguan kuotën e caktuar sipas kategorisë përkatëse.
  • Çdo shoqatë, ent, kompani,institucion etj, publike ose private (vullnetare ose jo) me objekt operimi në fushën e M.Z.SH. që pranon programin dhe statutin e shoqatës, si dhe paguan kuotën e caktuar sipas kategorisë përkatëse.

 

  1. Anëtarë mbështetës
  • Çdo individ i interesuar për objektin e veprimtarisë së shoqatës “A.F.P.R.A” që pranon programin dhe statutin e shoqatës, si dhe paguan kuotën e caktuar sipas kategorisë përkatëse.

 

  • Çdo, shoqatë, ent, kompani, institucion etj, publike ose private (vullnetare ose jo) e interesuar për objektin e veprimtarisë së shoqatës “A.F.P.R.A” që pranon programin dhe statutin e shoqatës, si dhe paguan kuotën e caktuar sipas kategorisë përkatëse.

 

  1. Anëtarë nderi
  • Çdo individ me vlera të spikatura publike kombëtare e ndërkombëtare në fushën e M.Z.SH. i propozuar nga të paktën 2 anëtarë aktiv dhe i vlerësuar si i tillë nga organet drejtuese të ”A.F.P.R.A”

Contact

Contact Us for Anything

Our Address

Selia: Rruga "Barrikada" Nd.18, Tiranë, Albania

Email Us

info@afpra.al

Call Us

0695446085

Loading